Příprava na křest či svatbu

Příprava na křest či svatbu

Křest je první ze svátostí. Je to největší Boží dar v životě člověka. Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve. Odpouštějí se mu hříchy (u malých dětí dědičný hřích, u dospělých také i všechny osobní hříchy), získává duchovní dary – Božské ctnosti: víru, naději a lásku. Pokřtěný má pak právo na přijetí ostatních svátostí.

Předpoklady pro křest malého dítěte:

1. Křest dítěte žádají rodiče či aspoň jeden z rodičů.
– Je dobré si nahlášení křtu domluvit telefonicky nebo osobně, aby se vám mohl kněz plně věnovat.

2. Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry.
– Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí „na víru“ rodičů.

3. Před vlastním křtem je příprava.
– Příprava se věnuje rozhovoru o křtu, o víře a životě z víry. Počet setkání může být různý a závisí na životních okolnostech manželů a rodiny. Délku přípravy určuje kněz. A proto je potřeba dojít více jak měsíc před plánovaným termínem křtu. 

4. Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově.
– Proto by měl být především pokřtěný, biřmovaný a s živou katolickou vírou. Spolu s rodiči nese před Bohem odpovědnost za náboženskou výchovu a výuku dítěte.

5. Křest má být v té farnosti, ve které rodiče žijí.
– Pokud rodiče chtějí křtít ve farnosti mimo své bydliště, je potřeba donést potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti. 

Na první setkání je třeba donést doklady:  rodný list dítěte, oddací list rodičů, údaje kmotra (bydliště)

K vlastnímu křtu je potřeba si zajistit:  křestní rouška, křestní svíčka


Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale znamená něco mnohem víc. Je svátostí. Skrze tuto svátost manželství Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal jim v letech společného života. Manželství chtěl, naplánoval a dal k němu podnět sám Bůh. Pokud tedy člověk chce manželství co nejlépe pochopit a prožít, musí se s tímto Božím plánem společného života dobře seznámit.

Protože je bezprostřední příprava na manželství relativně dlouhá, je třeba se přijít domluvit s knězem zavčas. Nejlépe 6 měsíců před svatbou (ale klidně i rok) před uzavřením manželstvím.

Příprava obsahuje 4 setkání, která vedou různí manželé. Tato setkání bývají vždy v sobotu dopoledne na faře v Uherském Brodě během celého školního roku v měsíčním cyklu. Další setkání jsou s knězem a termíny se domlouvají přímo s ním.

Na matričním úřadu obce, kde se bude sňatek uzavírat, je třeba vyřídit státní dokumenty.

Dispozice k přijetí svátosti manželství

– být pokřtěný v římskokatolické církvi, svobodný a plnoletý
– při sňatku s osobou patřící do jiné církve nebo církevní společnosti poskytne katolická strana příslib, že si zachová víru a bude se snažit, aby všechny děti byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi; totéž platí při sňatku s osobou nepokřtěnou (srov. CIC can. 1086 a 1124-25)
– katolický křesťan je povinen uzavřít manželství před církví v kostele; pokud uzavřel jen civilní sňatek, zůstává členem církve, ale nemůže přijímat svátosti, může proto dodatečně požádat o zplatnění před církví, o své situaci se může poradit s knězem.