Modlitby matek

Modlitby matek

Modlitby matek (MM) Modlitby matek v Dolním Němčí
Jak vznikly? Proč se modlíme ve společenství?
Spiritualita MM Skupinky MM v DN
Triduum MM  
Co to znamená Užitečné odkazy
Historie Tridua  
Jak připravit a prožít Triduum?  
Novéna odevzdanosti  
O důvěryplném odevzdání se  

Ze setkání MM při modlitbě před Nejsvětější svátostí 12.5. 2023

Modlitba matek (MM)

  • Jak vznikly?

Společenství MM založila v roce 1995 paní Veronica Williams v Anglii. Na začátku to byla její touha modlit se za děti v tomto světě. Dostala se jí do rukou knížečka s názvem: Co jsme to udělali našim dětem? Byla to statistika různých negativních jevů, o pornografii, drogách, násilí, čemu všemu jsou děti vystavovány. Pod tím byla otázka – Co s tím ale chceme udělat? Co je to za společnost, v níž vyrůstají moje děti a vnoučata? S tím se musí něco dělat! Máme pocit bezmoci, když vidíme takové těžké složité věci. A pak si ale také řekla: Proč se však trápím, vždyť vím, že modlitba působí.

Její příbuzná Sandra, skrze kterou řekl Pán Veronice: „Modli se za děti“. Sandra měla osm dětí a dostala vnuknutí, aby se s Veronicou modlily za všechny děti na celém světě. Věděly, že Bůh je volá. Vedl je, ukazoval, když mu přenechaly veškerou moc a kontrolu a vložily všechno do jeho rukou – odevzdaly se.

MM jsou rozšířeny  ve 120 zemích světa a mnohé matky popisují silné zážitky s tím, jak je modlitba účinná. „Modlitby matek jsou od Boha, ne ode mě“ říká Veronica. Důležitá je modlitba a víra. Máme skutečně důvěřovat, že Bůh našim modlitbám naslouchá. MM jsou a mají být v jednoduchosti a čistotě. Modlíme se podle knížečky, kterou napsala Veronica,  vedená Duchem svatým.

ZPĚT NAHORU

  • Spiritualita MM

Pilíře naší spirituality jsou odevzdání a důvěra. Tři hlavní zásady pak: neradit si, nekritizovat se a být diskrétní k tomu, co bylo na skupince řečeno.

Veronika vykonala misijní návštěvy v mnoha zemích, kde mluvila o spiritualitě odevzdání. Brožurka MM je přeložena do mnoha jazyků včetně aramejštiny (což je rodný jazyk Pána Ježíše).

Od roku 1999 se každé dva roky koná konference národních koordinátorek Modliteb matek z celého světa. Setkávají se na ní matky z jednotlivých států, aby se spolu modlily za komunitu Útěcha. Konference bývá vždy v jiné zemi. V roce 2012 byla v České republice, ve Vranově u Brna, a zúčastnily se jí  koordinátorky z 24 zemí světa.

Od roku 1997 se každý rok na podzim koná v ČR národní setkání MM pro matky, které se modlí ve skupinkách MM. V roce 2000 byly Modlitby matek zapsány Českou biskupskou konferencí jako oficiální hnutí pod názvem „Modlitby matek – hnutí křesťanských žen“.

ZPĚT NAHORU


Triduum MM

  • Co to znamená?

Každého čtvrt roku si připomínáme ve společenství MM Velikonoční třídenní a prožívat ho spolu s Matkou Boží Marií. Toto modlitební třídenní – triduum – je darem od Pána nejen pro matky z MM, ale také pro celou církev a svět. Matky na celém světe se spojují v jednotlivých dnech v modlitbě na stejný úmysl. Trvá ve dnech – pátek, sobota, neděle. Jedná se o celodenní duchovní akci, která vyvrcholí setkáním se v kostele. Každý den má své téma a svůj symbol.

V pátek odprošujeme za svoje hříchy – v pátek byl Ježíš ukřižovaný, jeho matka stála pod křížem a možná měla sílu na jedinou modlitbu.

V sobotu odpouštíme těm, kteří ublížily nám a našim dětem a prosíme o jejich obrácení – sobota byla pro Matku Boží těžkým dnem, zůstala sama a opuštěná, ale určitě netoužila po pomstě. Naopak odpouštěla těm, kdo zabili jejího syna a prosila za jejich obrácení.

V neděli chválíme Pána, děkujeme mu za všechno, co udělal v našem životě – v neděli se Pán potkal se svou Matkou, byla to veliká radost, radovali se, že vydrželi až do konce a splnili tak Boží vůli.

Triduum je určeno pro všechny, kteří nosíte v srdci bolest a trápení. Modlíme se za své děti, manžele, rodiny a ostatní příbuzné, známé a všechny, o kterých víte, že potřebují, aby se za ně někdo modlil. Přijďte je odevzdat Pánu Ježíši. Důvěřujme mu, že se o všechny postará a pak můžeme s klidným srdcem odejít domů.

ZPĚT NAHORU

  • Historie Tridua

Před osmi lety se matky kromě modliteb ve skupinkách začaly čtyřikrát do roka pravidelně setkávat na modlitební triduu, které je zpřítomněním velikonočního třídení. Když se skupinky MM rozšířily do celého světa, následně vznikla komunita Solace (Útěcha). Její součástí jsou Modlitby matek, Modlitby Otců a Děti víry. Po celý rok se každý týden modlíme za své děti. Po krátkém čase jsme ale byly pozvány, abychom se každé čtvrtletí po celém světě modlily tři dny za duchovní spojení a jednotné úmysly. Tedy ne za svoje děti, ale za sebe a za ty, za které se možná nikdo nemodlí. Pán to potvrdil tím, že toto vnuknutí dostala ve stejném čase nejenom naše zakladatelka Veronika, ale i bývalá koordinátorka MM v ČR Růženka z Brna. Začaly jsme vlastně „na zelené louce.“ Věřily jsme, že nás Pán vede svým Duchem, abychom se v pátek postily a odprošovaly za svoje hříchy. V sobotu máme odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A v neděli se radovat, chválit Pána a děkovat mu za všechno, co nám v našem životě dopřál (zdroj www.modlitbymatek.cz ).

Kromě toho je možné setkat se na duchovních cvičeních pořádaných pro MM. Během roku se setkávají maminky také s koordinátorkami na diecézních, děkanátních/vikariátních setkáních či přímo ve skupinkách.

ZPĚT NAHORU

  • Spiritualita tridua

Tak jako je spiritualita MM spiritualitou života Panny Marie, tak i triduum je pozvání z nebes připomenout si každého čtvrt roku velikonoční tajemství a prožít tento čas s Matkou Marií. Je to pozvání prožít něco skutečného z jejího života. Pán Ježíš zvlášť nás matky zve, abychom žily život, který žila jeho Matka. Je to něco podobného, jako když utrpení, které prožíváme, připojujeme k Ježíšovu utrpení na křížové cestě. Má v tu chvíli zcela jinou hodnotu, než když se trápíme samy. Toto vysvětlení nám může pomoci pochopit náš vztah k Panně Marii. Marii neuctíváme jako Boha, ale učíme se od ní Bohu důvěřovat v každé situaci, zvlášť v těžkých životních zkouškách, kterým často vůbec nerozumíme. Učíme se od ní odpouštět tam, kde se nám vůbec odpustit nechce, a nakonec za všechno velebit Boha. Je to jen potvrzení výzvy, kterou dostala Veronika hned na začátku, aby Panna Maria byla její učitelkou.

ZPĚT NAHORU

NOVÉNA ODEVZDANOSTI – O DŮVĚRYPLNÉM ODEVZDÁNÍ SE

Novéna – forma devítidenní modlitby. Tato novéna patří k  Modlitbám matek a je jako pevný základ. Měly bychom se ji modlit tak často, jak to každá z nás cítí a vnímá. Nemodlíme se ji ve společenství. Jde o osobní důvěrný vztah nás s Kristem, který nás vybízí k naprostému odevzdání. Odevzdat znamená zavřít oči své duše a dovolit Ježíši, aby nás přenesl v náručí na druhý břeh jako  dítě, které spí v matčině náručí.

Abychom se s ním takto setkaly, je třeba vytrvalé modlitby a věřte, že není nic co byste si přály víc, když přijde spontánní odevzdanost, aniž byste o ni musely těžce usilovat.  Je to nádherné setkání s Boží láskou, které předložíte všechny své starosti, problémy, těžkosti a plné hluboké důvěry Bůh nás ujišťuje, že se o ně postará. Takto nás Bůh volá k sobě a čeká.

„Když mě budeš  hledat srdcem – nalezneš mě“.

Každá maminka dostala tuto novénu na začátku Modliteb matek spolu s knížečkou ze které se modlí modlitby matek (odkaz na knížečku naleznete v Užitečných odkazech na našich stránkách).

ZPĚT NAHORU

Triduum v Dolním Němčí

Jak připravit a prožít triduum v kostele?

U nás ve farnosti se pár dnů před triduem scházíme, abychom se domluvily na průběhu třídenního modlitebního setkání. Měly by se zapojit 2 maminky z každé skupinky MM, kdy prosíme Ducha Svatého, aby nás vedl. Modlíme se, aby nám dal symbol na každý den tridua. Symbol – hmotná věc může vzejít i z Pánova Slova.

Každá matka ze společenství MM v Dolním Němčí může přispět k tvorbě tridua. Chceme Vás poprosit, přidejte se myšlenkami a nápady k náplni Triduí, které nás čekají tento rok. Napište nám, za co děkovat, co odpouštět, za co chválit, jaké symboly použít. Doposud jsme čerpaly ze sebe, ale víc hlav, víc životních zkušeností.  Nechte se vést Duchem svatým a připojte se aktivně.

Přály bychom si, aby každé další triduum vedla jedna ze skupinek MM, předem by vás  informovala  vedoucí MM p. Martina K. Pan farář Triduum vyhlásí v kostele a pomůžeme každé skupince v přípravě  třídenního modlitebního setkání.

Je dobré se na Triduum duchovně připravit, např. přijetím svátosti smíření a v pátek – první den tridua se postit. Triduum není jen modlitební setkání matek v kostele, ale každá maminka jej má prožít ve svém srdci jako Boží dar. Po dobu tridua by každá matka měla být ještě více ve spojení s Bohem a s ostatními matkami z celého světa v modlitbách za dané úmysly, a to nejen v kostele při asi hodinovém modlitební setkání maminek, ale i doma během tridua. Modliteb v kostele se může zúčastnit kterákoliv maminka z farnosti, i když není v Hnutí modliteb matek.

Každé naše modlitební setkání v kostele v průběhu tridua může být jiné, zvlášť co se týká symbolů z vnuknutí Ducha svatého v každé z nás. Ale vždy se opíráme o Boží Slovo čtením z Písma Svatého a rozjímáme nad ním. Taky čteme příběhy k zamyšlení, modlíme se dané modlitby, zpíváme, ale také je vždy časový prostor ke ztišení pro osobní modlitbu a rozhovor s Pánem Ježíšem. Po dobu tridua jsou nebesa otevřená a Pán Ježíš k nám přichází s košem plným drahokamů – uzdravením, osvobozením, odpuštěním, smířením, radostí, pokojem a láskou. Věřte, že po triduu se dějí zázraky.

ZPĚT NAHORU


Modlitby matek v Dolním Němčí

  • Jaké je to u nás?
  • Proč se modlíme ve společenství MM?

V naší farnosti jsme se připojili k celosvětovému hnutí MM v lednu 2011, kdy jsme pozvali maminky z uherskobrodské farnosti na setkání do našeho kostela, kde nás seznámili s MM. Koordinátorkou MM v Dolním Němčí je Martina Kadlčková (kadlckovamartina@gmail.com, tel. 720572048). Skupinky matek v naší farnosti se pravidelně setkávají na místě, kde mají klid (doma, v kostele, na faře…). Mohou se zde modlit za své děti a za své rodiny. Rozdíl v modlení se doma o samotě a v modlení se ve společenství, je síla, která spojuje modlitby a úmysly všech ve skupince v jedno. Moc takovéto modlitby je obrovská. Za moje dítě (za mojí rodinu) se modlí společenství matek, umocňuje to důvěru v Boha a ve vyslyšení našich proseb.

Dítě je Boží dar, který nám byl pouze svěřen do naší péče. My si myslíme, že máme veškerou zodpovědnost za vše, co se týká našich dětí. Zodpovědnost opravdu máme, obzvlášť pokud máme malé děti. Ale co ty starší? Určitě od nich slyšíte, jak jsme staromódní, jak je už dnes všechno jinak. Přestávají nám naslouchat, poslouchat, když se snažíme něco vysvětlit. Jaká je tedy naše zodpovědnost v této situaci? Milovat bezpodmínečnou láskou všechny děti – malé, starší i dospělé.  Je jednoduché chválit Pána, když se vše daří, ale když se nedaří – o to víc se přinutit a bolest odevzdat. Nedělat si starosti jestli mám udělat to či ono. Tady jde především o úplné odevzdání jich do rukou Božích. Odevzdání je vrcholným okamžikem modliteb matek. Je to nejcennější modlitba.

Po osobních zkušenostech můžeme říct, že jsme zažily mnoho zázraků a odpovědí na naše modlitby. Možná si říkáte, kdy ale odpoví na tu moji modlitbu? Modlím se pořád a nic. Neznáme Boží úmysly, ale jedno víme jistě – na každou modlitbu je Boží odpověď, ale Božím způsobem a v jeho čase. Bůh nás učí trpělivosti a vytrvalosti. Pamatujme, že Bůh je tak veliký a neexistuje nic, co by nemohl vyřešit.

ZPĚT NAHORU

Skupinky MM v Dolním Němčí

V současné době funguje v Dolním Němčí  6 skupin. Držme si palce, ať nás setkávání naplňují.

skupina 1

Ježková Zdeňka
Michalcová Iveta 
Fibichrová Jana
Uhrová Gábina
Kadlčková Petra

skupina 2

Daníčková Františka
Stojaspalová Lidka
Bobčíková Dana
Kadlčková Lidka
Kadlčková Martina
 

skupina 3

Borýsková Vlaďka
Smetanová Martina
Kročová Katka
Ježková Lidka
Zelinková Zuzka
Hodulíková Milada

skupina 4

Tilchertová Dagmar
Janigová Ivana
Tinková Dagmar

skupina 5

Stojaspalová Klára 
Smetanová Jolana
Scheichenost Marie
Kočí Marie

skupina 6

Uhrová Erika
Mandíková Michaela

ZPĚT NAHORU


Užitečné odkazy

www.modlitbymatek.cz

http://www.modlitbymatek.cz/zpravodaj

www.theofil.cz/user-files/files/l-schubert-hodina-zazraku-maly-2.pdf

www.libesice.com/wp-content/uploads/2016/07/novéna-odevzdanosti.pdf

http://farnostnemci.blogspot.cz/2011/01/modlitby-matek-setkani.html

http://www.biskupstvi.cz/0305-co-je-hnuti-modlitby-matek


ZPĚT NAHORU