Dolní Němčí – oznámení:

§ Velká farní sbírka: 22 600 Kč. Ročník 1938 daroval na kostel 1 200 Kč. A ročník 1947 daroval 1 000 Kč. Ostatní dary: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí bude sloužena zádušní mše svatá za +Jaroslavu Zajícovou, která měla rozloučení jen na hřbitově 8. dubna. Od 17:30 hodin je za ni modlení.

§ Na první pátek je osobní adorace od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a pak mše svatá a svátostné požehnání. Na první sobotu bude Fatimská mariánská pobožnost v 6:45 hodin.

§ Od tohoto týdne se začne zpovídat ve zpovědnici. I když se hygienické předpisy rozvolňují, v malém prostoru zpovědnice je naopak potřeba dodržovat určité důležité zásady, které najdete ve farním listu.

§ Pokud jste v době postní odkládaly peníze na nejpotřebnější, tak příští neděli, prosím, přineste kasičky Postní almužny.

§ Následujících 14 dnů si mohou jubilanti přijít na faru domluvit úmysl mše svaté. Ostatní úmysly se budou dávat až od 15. června.

§ Rozpis lektorů na další období je na nástěnce v předsíni kostela.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

§ Velká farní sbírka: 10 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Pokud jste v době postní odkládaly peníze na nejpotřebnější, tak příští neděli, prosím, přineste kasičky Postní almužny.

§ Následujících 14 dnů si mohou jubilanti přijít domluvit úmysl mše svaté na další čtvrtletí. Ostatní úmysly se budou dávat až od 15. června.

§ I když se hygienické předpisy rozvolňují, v malém prostoru zpovědnice je naopak potřeba dodržovat určité důležité zásady, které najdete ve farním listu.

Veliký Bože náš

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane, shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými tvory. Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci, vypravují o slávě tvého království, o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš se o vše, co jsi stvořil, jsi blízko těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo klesají, nabízíš svou pomocnou ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají.

Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a vychovával, ukázal ses jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel smlouvu a dal lidu zákon, jehož dodržování vede k šťastnému životu na zemi. Lid se opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti a i přes četné zrady, které jsi milosrdně uzdravil, uměl číst tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést. Tys naň nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec.

I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele radostné zvěsti o vítězství tvé lásky nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal jedním z nás, nabídl nám účast v tvém království, které v nás roste, když necháme vtělovat tvé slovo do našich skutků a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše vztahy. Pomoz nám obnovit kulturu našeho národa i celé Evropy, abychom předali naději evangelia dalším generacím.

Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny. Izolace ukázala, jak potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, že se smrtí musíme počítat a být na ni připraveni, že přítomnost kněze při umírání nemusí být jistá, že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně se rozhodnout pro dobrovolnou skromnost, která se umí dělit s druhými a raduje se z jejich štěstí.

Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát k zodpovědné dospělosti i k umění přiznat chudobu, která potřebuje druhou polovinu světa, a pro ni se z lásky dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, aby na vzájemném darování a přijetí muže a ženy vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti. Pak nám nebudou chybět pracovníci ani vyzrálé osobnosti a omládlý národ zas prozáří nová naděje.

Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto teď chceme častěji přicházet a děkovat tobě i za ty, které jsi posiloval v náročné službě nemocným. Zbav nás strachu a posilni naši naději, která roste, když se těšíme na společenství s tebou v nebi. Pomoz nám žít své přátelství s tebou tak opravdově, abys byl uprostřed nás a přitahoval naše současníky do živého společenství tvých šťastných přátel. Amen.

Jan Graubner

S návratem na původní farní web došlo ke změně grafické šablony. Věřím, že bude přehlednější a čitelnější. Vpravo nahoře je také přepínač pro noční režim.

Zobrazení v mobilním prohlížeči je také jiné.

A jedna vychytávka jako bonus. Pokud si v mobilu dáte webovou stránku jako ikonu na domovskou obrazovku, bude se chovat jako aplikace. A pokud by vám zobrazení v mobilu nepasovalo (velikost písma), můžete si stáhnout Android aplikaci. 

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťany Blízkého Východu: 9 000 Kč. Ostatní dary 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí není večerní mše svatá, protože je odpoledne v 15,30 hodin pohřeb pana Ivana Kunsta.

§ V úterý v 18:30 hodin je v kostele přípravné setkání třeťáků a jejich rodičů.

§ V sobotu je malá pouť rodin ke sv. Zdislavě do Slavkova. Mše svatá je v 18 hodin.

§ Příští neděli již budou jen 2 mše svaté (ranní a hrubá). V sobotu večer mše v Dolním Němčí nebude.

§ Příští neděli v 18 hodin bude poslední májová pobožnost. Po které bude katecheze pro biřmovance a svatodušní adorace. V 19 hodin bude ve dvoraně organizační schůzka biřmovanců a nutná je účast i jednoho z rodičů.

§ Náboženství se v letošním školním roce již nebude ve škole učit.

§ Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Katolické základní školy v Uherském Brodě s nástupem do funkce 1. 8. 2020. Více ve farním listu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťany Blízkého Východu: 4 200 Kč. Dar na kapli 3 000 Kč. Ostatní dary na kostel 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové ve Slavkově: dnes v neděli v 15 hodin, v úterý v 17 hodin, ve čtvrtek po mši svaté, která je v 9 hodin a v neděli poslední májová v 15 hodin.

§ Májové v Horním Němčí: ve čtvrtek po mši svaté.

§ V sobotu je malá pouť rodin ke sv. Zdislavě do Slavkova. Mše svatá je v 18 hodin.

§ Náboženství se v letošním školním roce již nebude ve škole učit.

§ Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Katolické základní školy v Uherském Brodě s nástupem do funkce 1. 8. 2020. Více ve farním listu.

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je na farním rádiu pobožnost Cesta světla.

§ Společenství Modlitby matek darovalo na kostel 2 100 Kč. Ročník 1943 daroval na kostel 1 100 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli bude velká farní sbírka na opravy kostela.

§ Pokud máte strach z nákazy, zatím se nemusíte účastnit společných bohoslužeb. Stále platí dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě.

§ Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na poloviční úvazek na místo Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Uherský Brod. Více ve farním listu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

§ Příští neděli bude velká farní sbírka na opravy kostela.

§ Pokud máte strach z nákazy, zatím se nemusíte účastnit společných bohoslužeb. Stále platí dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě.

§ Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na poloviční úvazek na místo Pastorační asistent(ka) Děkanátního centra pro rodinu Uherský Brod. Více ve farním listu.